Folk Songs


  बेडू पाको बारमासा

  बेडू पाको बारमासा ओ नरैणा काफल पाको चैता। मेरि छैला।


  रूणा-भूणा दिन आया ओ नरैणा पूजा म्यारा मैता, मेरी छैला।।


  त्यारा खूटा काना बूड़ो ओ नरैणा म्यारा खूटा पीड़ा, मेरी छेला।


  रौ की रौतेला ले ओ नरैणा माछ मारो गीड़ा, मेरी छेला।।


  बाकरै बसी ओ नरैणा बाकरै की बसी मेरि छैला।


  पारा डाना देखी है छ ओ नरैणा ब्याण तारा जसी, मेरी छेला।।


  लड़ी-मरी के होलो ओ नरैणा लड़ाई छ धोखा, मेरी छेला।


  हरी-भरी रई चैंछ ओ नरैणा धरती को कोखा, मेरी छेला।।


  अल्मोड़ा की नन्दादेवी सोरै की भगवती, मेरी छेला।


  जसी त्वीलै बोली मारी धन म्यर छाती, मेरी छेला।।


  बेडू पाको बारमासा

  Leave A Comment ?

  Popular Articles

  Also Know